Obaly

Všetky naše obaly budú do roku 2030 plne cirkulárne.

Naším cieľom je, aby bol každý obal v našom portfóliu naplnený opakovane, alebo sa po použití stal surovinou pre ďalší obal. Ide o oblasť, ktorá je nesmierne dôležitá pre spotrebiteľov, ako aj náš biznis, pretože obaly majú celkom zásadný podiel na dopade nášho podnikania na životné prostredie.

Štruktúra našich obalov (na celkovom domácom predaji v roku 2020)

vratne lahve

Vratné flaše 45 %

plechovky

Plechovky 22 %

keg sudy

KEG sudy 26 %

pet

PET 3 %

tanky

Tanky 3 %

nevratne lahve

Nevratné flaše 3 %

Do roku 2030 budeme naše výrobky predávať iba v znovu použiteľných alebo recyklovateľných obaloch, ktoré budú aspoň z polovice vyrobené z recyklátov. V rámci tejto cesty tiež ukončíme používanie jednorazových plastov z prvotného materiálu.

Redukujeme naše obaly všade tam, kde je to možné, a hľadáme cesty, ako čo najväčší podiel materiálu nahradiť recyklátom.

Dlhodobo podporujeme vratné obaly, najmä sudy a vratné fľaše. Postupne upúšťame od predaja piva v PET fľašiach.

V prípade plechoviek sa spolu s postupným znižovaním ich hrúbky stále viac zameriavame aj na navyšovanie pomeru recyklátu v hliníku, z ktorého sú vyrobené.

Podiel recyklátu (v jednotlivých obalových materiáloch v roku 2020)

plast SK
papier SK
hlinik SK
sklo SK

V spolupráci s LCA štúdiom a odborníkmi z Fakulty technológie ochrany prostredia VŠCHT sme realizovali hodnotenie životného cyklu vybraných nápojových obalov a porovnanie ich vplyvu na životné prostredie.

Relatívna environmentálna záťaž obalov

relative_environmental_burdenSK(2)